නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

msks cïnq lßh


wjYH øjH

 • msks cïnq f.ä 20
 • f,dl= Ækq f.ä 1$2
 • wuq ñßia lr,a 04
 • iqÿ Ækq ìla 04
 • rïfma lene,a,la
 • lrmsxpd b;a;la
 • bÕ=re lene,a,la
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • W¿yd,a iaj,amhla
 • wn iaj,amhla
 • úh<s ñßia lr,a 04
 • iQÿre iaj,amhla
 • fmd,af;,a fïi ye|s 02
 • ri wkqj ¨Kq
 • iSks f;a ye|s 02
 • ly iaj,amhla
 • ;=kmy iaj,amhla
 • ñßia l=vq f;a ye|s 02
 • .ïñßia f;a ye|s 01
 • j;=r fldamam 01


idod.kakd wdldrh

msks cïnq fyd¢ka fidaod l=vd len,s j,g lmd .kak' Ndckhla ,sm u; ;nd thg fmd,af;,a oud r;a jQ miq wn" iQÿre" W¿yd,a" l=re÷" f,dl= Ækq" iqÿ Ækq" rïfma" lrmsxpd" oud ñks;a;= 02 la neo .kak' bkamiq ñßia l=vq" ly" ;=kmy" .ïñßia" wuq ñßia" Ækq" lmd.;a msks cïnq oud ñY%lr j;=r tlalr uo .skafka úkdä 20 la msi.kak' wk;=rej fmd,alsß" iSks" ¨Kq tlalr fyd¢ka ñY% lr úkdä 02 lska ,sfmka bj;a lr.kak'


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka


Oïñl fyajdjiï