ඉවුම් පිහුම්

yeuodu lsrg Whk jegfld¿ f;,a od,d yßu rihs


wjYH øjH

 • jegfld¿ .%Eï 250 hs
 • y;rg m,d .;a
 • wuq ñßia lr,a 04 hs
 • iqÿ Ækq f;a ye¢ 01 hs
 • rïfma wÕ,a 1$2 lene,a,la
 • l=re÷ l=vq f;aa ye¢ 1$4
 • ^,shd .;a& lrmsxpd
 • fïi ye¢ 01 hs
 • ¨kq .%Eï 30 hs
 • ly l=vq f;a ye¢ 1$4
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 01 hs
 • fmd,a f;,a fyda
 • ng¾ ÿï f;,a fïi ye¢ 01 hs
 • foys hqI f;a ye¢ 01 hs
 • ¨Kq moug
 • idod .kakd wkaou

  m<uqfjkau jegfld¨ f.äh wrf.k fmd;a; ;sìh§ tys Odr ySkshg bj;a lr .kak miqj Odr bj;a lr.;a jegfld¨ isyska ;Srej,g brkak’ tu ;Sre wÕ,a Nd.fha l=Üáj,g lmd .kak' ±ka Ndckhla <sm ;nd f;,a tla lr thg Ækq" rïfma" lrmsxpd" wuq ñßia" iqÿ Ækq oud Ndf.g nefokak yßkak bka miq Bg lene,s ñßia lyl=vq ¨Kq wdÈh ñY% lr ;;amr úismylg muK miq jegfld¨ len,s thg tl;= lrkak th jeä .skaof¾ ;;amr ;syla muK nefokak yßkak' ^wjYH kï thg .ïñßia l=vq" l=Ksiafida" Wïn,lv l=vq o tlal< yelshs thska ri jeä fjhs

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr