නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%Sï fkdlr lerÜ iagq


wjYH øjH

 • lerÜ .%Eï 300
 • iqÿ Ækq ìka 04
 • f,dl= Ækq f.ä 01
 • wn weg f;a ye|s 1$2
 • ly l=vq f;a ye|s 1$4
 • ñá lsß wvq fldamam 1$2
 • wuq ñßia lr,a 02
 • lrmsxpd b;s 01
 • moug ¨Kq
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • j;=r w~q fldamam 01


idod.kakd wdldrh

m<uqj lerÜ f,dl= lE,s j,g lmd .kak' wk;=rej lerÜ Ndckhlg oud ¨Kq" ly iy j;=r w~q fldamam tlla oud ;ïnd .kak'

wk;=rej fjk;a Ndckhla ,sm ;nd r;ajk úg thg f;,a oud wn" iqÿÆkq" f,dl= Ækq folg m,d .;a wuq ñßia" wdÈh oud f;ïmrdÿ lr.kak'

Bgu ñá lsß w~q fldamam Nd.h tl;=lr thg ;ïnd .;a lerÜ tl;= lr yskaojd .kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr