නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w, iagq


wjYH øjH

 • w, .%Eï 300
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • .ïñßia l=vq f;a ye|s 1$2
 • ly l=vq f;a ye|s 1$4
 • iqÿ ÆkQ ìla 4la 5la ^;,d.;a&
 • moug ¨Kq
 • lrmsxpd b;s 01
 • f;,a fïi ye¢ 2 - 3
 • lmd.;a r;=Ækq .%Eï 50
 • lmd.;a ;lald,s .%Eï 50
 • ñá lsß w~q fldamam 1$2
 • folg m,d.;a wuqñßia lr,a 2 - 3


idod.kak wdldrh

w, ;ïnd l=vd rjqï wdldrhg lmd .kak' bkamiqj iqÿiq Ndckhla <sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ fol ;=k tl;=lr r;a jk úg thg iqÿÆkq" lrmsxpd" .ïñßia" iqÿÆkq" ;lald,s wdosh tl;=lr f;ïmrdÿ lr.kak' Bgu ;ïnd.;a w, yd ñá lsß tl;= lrkak' fmd,alsß W;=rd ysf|k úg <sfmka nd .kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr