නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

nkdkd mEkaflala


wjYH øjH

  • bÿkq flfi,af.ä 02
  • f*%Ia ñ,ala fldamam 01
  • mdkamsá fldamam 1 1$2
  • jeks,d f;a ye¢ 01
  • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 01
  • f;,a iaj,amhla
  • ì;a;r 02
  • iSks fldamam 1$2


idod.kakd wdldrh

flfi,a f.ä fol f,,s yer len,sj,g lmd f*%Ia ñ,ala fldamamh iu`. íf,kavrhg oud íf,kaâ lr.kak' fnda,a tlla f.k thg mdka msá iy fílska mjqv¾ oud ñY%lr f.k thg ì;a;r fol lvd oudf.k fyd¢ka wkd.kak' ±ka tu msá ñY%Khg íf,kaâ lr.;a flfi,a f*%Iañ,ala ñY%Kh ál ál oud .ksñka leá fkd.efik fia iSks fldamam Nd.h yd jeks,do tl;= lrñka Èhdre ñY%Khla idod .kak' mEka tlla ,sm;nd tys f;,a .d.kak' idod.;a ñY%Kfhka fïi ye¢ 05 ne.ska oud .skaor wvqlr fome;a; mq¿iaid .kak'iQmfõ§
iïm;a Wohx. fmf¾rd
THE RITZ - CARLTON fydag,h

Oïñl fyajdjiï