ඉවුම් පිහුම්

oU, fjkia úÈylg Whuq


wjYH øjH

 • ,má oU, .%Eï 250 hs
 • ¨kq .%Eï 40 hs
 • iqÿ Ækq fïi ye¢ 01 hs
 • lmd .;a wuq ñßia lr,a 03 hs
 • ,shd .;a lrmsxp fïi ye¢ 01 hs
 • ,sshd .;a rïfma f;a ye¢ 1hs
 • l=re÷ fmd;= f;a ye¢ 1$4 hs
 • lßl=vq f;a ye¢ 01 hs
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 hs
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$4 hs
 • wjYH kï
 • Wïn,lv l==vq
 • fïi ye¢ 01 hs
 • fyd| ñá lsß
 • w~q fldamam 1$2 hs
 • Èhlsß w~q fldamam 01 hs
 • neo.;a W¿yd,a weg 10 la muK
 • ¨Kqq moug
 • idod .kakd wkaou

  m<uqj oU, fl¢ bj;a lr oU, wÕ,a 1 1$2 l=Üáj,g lmd y;rg m,d .kak' wk;=rej Ndckhla f.k ñá lsß yer wka ish,a, tu Ndckhg oud <sm ;shd W;=rk úg .skaor wvq lr ys£ f.k tk úg ñálsß o tlalr ye¢ .d oU, ál oud biau issÿjd .kak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr