නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r ñY% uqrex.d lsß fydoao


wjYH øjH

 • uqrex.d lr,a 10
 • ì;a;r 02
 • fmd,alsß fldamam 1 1$2
 • Èhlsß fldamam 1$2
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$4
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
 • ri wkqj ¨Kq
 • rïfm - lrmsxpd
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • fmd,af;,a iaj,amhla
 • r;=Ækq f.ä 06
 • wuqñßia lr,a 02


idod.kakd wdldrh

uqrex.d lr,a len,sj,g lmd uoh  iQrd n÷klg oud Èhlsß iy ¨Kq oud thska ;eïfnkakg yßkak' tA w;r;=r ì;a;r fol fmk k.sk;=re îÜ lr ¨Kq oud neo.kak' ;eïnqk uqrex.dj,g r;=Ækq wuqñßia iy rïfm lrmsxpd lmd oud iQodkï lr.;a ish¨u ;=kmy j¾. tl;=lr fmd,alsß oud W;=rjd .kakd w;r;=r neo.;a ì;a;r .Eremamqjlska l=vd len,sj,g lvd oud fyd¢ka W;=rejd ,sfmka bj;g .kak'


iQmfõ§
Yd,sl relaIdka

Oïñl fyajdjiï