නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lr,a uqrex.d ue,a¨u


wjYH øjH

  • uqrx.d lr,a 20 - 25
  • .d.;a fmd,a fldamam 1 1$2
  • rïfm - lrmsxpd
  • lyl=vq f;a ye¢ 01
  • ri wkqj ¨Kq
  • r;=Ækq f.ä 08
  • wuqñßia lr,a 04
  • .ïñßia lr,a 04
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 1$2
  • iqÿÆkq ìla 04


idod.kakd wdldrh

uqrex.d lr,a len,sj,g lmd yekaolska iQrd.kak' rïfm - lrmsxpd isyskaj lmd mfilska ;nd .d.;a fmd,aj,g lyl=vq" r;=Ækq" wuqñßia" .ïñßia l=vq iy iqÿÆkq tl;=lr fyd¢ka íf,kav¾ lr.kak' j;=r fldamam Nd.hlg ¨Kq iaj,amhla oud Èhlr f.k th iQrd.;a uqrex.dj,g oud ,sfma ;nd ;eïfnkakg yßkak' uqrex.d ;eïnqk miq wUrd.;a fmd,a ñY%Kh uqrex.d n÷kg oud wjYH kï muKla kej; ¨Kq yd .ïñßia mou n,d kej; tl;=lr f;; .;sh isf|k;=re l+rlska l,jï lrñka u,jd.kak'


iQmfõ§
Yd,sl relaIdka

Oïñl fyajdjiï