නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqrex.d weUq,


wjYH øjH

 • uqrex.d lr,a 10
 • ñálsß fldamam 02
 • neomq W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 01
 • neomq ;=kmy fïi ye¢ 1 1$2
 • wuq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 01
 • rïfm - lrmsxpd
 • r;=Ækq f.ä 10
 • l=re÷ fmd;= lene,a,la
 • ri wkqj ¨Kq
 • ishU,d hqI fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

uqrex.d iqoaolr len,s lmd .kak' r;=Ækq isyskaj ,shdf.k fmd,alsß ,sm ;nd fyd¢ka w;=rdf.k tk úg ishU,d hqI yer iQodkï lr .;a ish¨u ;=kmy j¾. lmd.;a uqrex.d len,sj, ±jfgk fia wkdf.k thg oud ysf|kakg yßkak' ys£f.k tk úg ishU,d hqI tl;= lr fyd¢ka l,jï lr ¨Kq mou n,d wjYH kï ¨Kq tl;= lrf.k fïihg hjkak'


iQmfõ§
Yd,sl relaIdka

Oïñl fyajdjiï