නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqrex.d f;ïmrdÿj


wjYH øjH

 • uqrex.d lr,a 20
 • Wïn,lv len,s .%Eï 50
 • rïfm - lrmsxpd
 • ;lald,s f.ähla
 • f,dl= Ækq f.ähla
 • wuqñßia lr,a 05
 • iqÿÆkq ìla 04
 • f;,a fïi ye¢ 04
 • lE,s ñßia fïi ye¢ 01
 • .ïñßia f;a ye¢ 1
 • ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

uqrex.d lr,a lE,sj,g lmd yekaola wdOdrfhka uoh iQrd.kak' Ækq" ñßia" ;lald,s iuÕ rïfm lrmsxpd o ySkshg lmd .kak' n÷kla ,sm ;nd f;,a fïi ye¢ y;r oud r;aùf.k tk úg thg iqÿÆkq ;,d oud .kak' th rkajka meyehg yerek miq rïfm - lrmsxpd" Ækq" ;lald,s" wuqñßia oud .kak' ñY%Kh fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq lE,s ñßia iuÕ .ïñßia thg oukak' wjidkfha iQrd.;a uqrex.dj,g wjYH m%udKhg Ækq oud l,jï lr f;ïmrdÿlr .;a ñY%Khgu oud mshklska jid jdIamfhka ;eïîug yßkak' uqrex.d ;eïnqk miq ,sfmka bj;g f.k fïihg hjkak'


iQmfõ§
Yd,sl relaIdka

Oïñl fyajdjiï