නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

oe,a,ka uqrex.d fld< yskaÿu


wjYH øjH

 • msßisÿ lr.;a oe,a,ka .%Eï 500
 • uqrex.d fld< .%Eï 150
 • r;=ÆkQ .%Eï 50
 • iqÿÆkq .%Eï 10
 • bÕ=re .%Eï 08
 • lrmsxpd b; 01
 • lE,s ñßia .%Eï 10
 • .ïñßia .%Eï 05
 • ñálsß w~q fldamam 01
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • ¨Kq moug
 • ly iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

msßisÿ lr.;a oe,a,ka ySkshg lmd.kak' r;=Ækq" iqÿÆkq" bÕ=re lmd.kak" ke;fyd;a ;,d.kak' wk;=rej iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ 2la tl;= lr th r;ajkúg lmd.;a r;=Ækq" iqÿÆkq" bÕ=re "lrmsxpd" lE,s ñßia tl;= lr rkajka mdg jk f;la neo .kak' Bgu oe,a,ka o tl;= lr f;ïmrdÿ lr.kak' bkamiqj thg uqrex.d fld< iy ñálsß oud yskaojd .kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr