නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d u,a ñY% oe,a,ka neÿu


wjYH øjH

  • oe,a,ka .%Eï 500
  • l;=reuqrex.d u,a .%Eï 200
  • ì;a;r 01
  • yd,a msá .%Eï 100
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
  • ly l=vq f;a ye¢ 01
  • wUrd.;a r;=Ækq .%Eï 50
  • wUrd .;a iqÿÆkq .%Eï 10
  • oe,a,ka neo .ekSug f;,a
  • ¨Kq moug


idod.kakd wdldrh

oe,a,ka msßiqÿ lr fidaod rjqug lmd .kak' tA mfilska ;nd uqreka.d u,a f.k len,s j,g lvd .kak' wk;=rej oe,a,ka" yd,amsá iy wksl=;a ish¨u øjH tlg oud l,jï lr.kak' Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a tl;= lr ilid .;a oe,a,ka iys; ñY%Kh Bg oud neo.kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr