නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ksú;s ñY% oe,a,ka kshU,dj


wjYH øjH

  • oe,a,ka .%Eï 500
  • ksú;s .%Eï 150
  • .d.;a fmd,a .%Eï 100
  • r;=Ækq .%Eï 50
  • iqÿÆkQ .%Eï 10
  • bÕ=re .%Eï 10
  • wn weg .%Eï 05
  • ñálsß w~q fldamam 01
  • .ïñßia .%Eï 10
  • ¨Kq moug


idod.kakd wdldrh

.d .;a fmd,a bÕ=re" iqÿÆkq" r;=Ækq iy .ïñßia ySkshg wUrd.kak'

wk;=rej iqÿiq Ndckhla f.k thg fidaod msßiqÿ lrlmd .;a oe,a,ka" lmd.;a ksú;s iy wUrd .;a fmd,a ñY%Khoud fydÈka l,jï lr ,sm ;nd msi.kak' bkamiqj thg ñálsß iy wksl=;a øjH oud biau ysf|k ;=re msi.kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr