ඉවුම් පිහුම්

mf;da, neÿu


wjYH øjH

 • mf;da, .%Eï 300 hs
 • mßmamq .%Eï 150 hs
 • ì;a;r 02 hs
 • mdka l=vq .%Eï 200 hs
 • Ækq .%Eï 30 hs
 • ,shd.;a lrmsxpd
 • fïi ye¢ 01 hs
 • iqÿ Ækq fïi ye¢ 01 hs
 • wuq ñßia lr,a 02 hs
 • l=re÷ fmd;= f;a ye¢ 1$4 hs
 • lßl=vq f;a ye¢ 1$4 hs
 • ñßia len,s
 • fïi f;a ye¢ 02 hs
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$4 hs
 • ¨Kqq moug
 • msá .%Eï 100 hs
 • idod .kakd wkaou

  m<uqfjkau mf;da, hka;ug l=regq .d wÕ,a tlyudf¾ l=Üá lmd .kak' wk;=rej tu mf;da, l=Üáj, we;s uoh yd weg bj;a lr.kak' ta i|yd Tng fmd,a lgq yekafoa ñg Wmfhda.S lr.; yelshs' mf;da, l=Üá ál fidaod mfilska ;nd .kak' ì;a;r mdka msá yd mdka l=vq yer wka ish,a, tkï mßmamq iqÿ Ækq" wuq ñßia lßl=vq ñßia lyl=vq wd§ øjH oud j;=r iaj,amhla oud ;ïnd .kak' tf,i ;ïnd.;a mßmamq ál mf;da, l=Üáj,g mqrjd .kak' ±ka ì;a;r" msá tl;= fldg ;rul Wl= neg¾ tlla yod.kak' mßmamq mqrjd.;a mf;da, l=Üá thg oud mdka l=vqj, o ojgd .kak' fï ojgd .ekSu fomdrla l< hq;=hs’ bka miq lÜ,Ü wdldrhg .eUqqre f;f,a neo.kak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr