ඉවුම් පිහුම්

t<j¿ lÜ,Ü


wjYH øjH

 • lerÜ .%Eï 100 hs
 • f.dajd .%Eï 100 hs
 • w, .%Eï 200 hs
 • ,Slaia .%Eï 100 hs
 • fndaxÑ .%Eï 100 hs
 • msá ñY%Kh ^neg¾ ñY%Kh &
 • Ækq ^lmd .;a& .%Eï 50 hs
 • ie,aÈß o~q lsf,da 01 hs
 • wuqñßia lmd .;a .%Eï 25 hs
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 01 hs
 • ly l=vq f;a ye¢ 1$2 hs
 • f;,a ,Sg¾ 1$2 hs
 • lrmsxpd ,shd .;a
 • fïi ye¢ 01 hs
 • l=re÷ fmd;= wÕ,a 1$2 hs
 • foys hqI f;a ye¢ 1$2 hs
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01hs
 • mdka l=vq .%Eï 200 hs
 • ri wkqj ¨Kq
 • idod .kakd wkaou

  m<uqj w, .%Eï 100 f.k msßisÿ lr ;ïnd fmdä lr.kak' wk;=rej lerÜ" ,Slaia" b;sß w, fndaxÑ" ie,aosß" f.dajd" lv, weghla m%udKhg lmd .kak' fï ish,a, .eUqqre f;f,a neo f;,a fnrd .kak' fjk;a Ndckhla <sm ;nd f;,a ye¢ folla oud r;a lr lrmsxpd" wuqñßiaa oud rkajka mdg jk;=re nefokak yßkak' fuyso jeä f;,a fmrd yßkak' ñßia l=vq" ly l=vq" .ïñßia l=vq" Ækq tla lr ;rula nÈkak' thg t<j<¿ iy ;ïnd .;a fmdä lr .;a w, oud foys o ñY% lr ri n,d ;rul fnda, idod .kak' bkamiq negrh ñY%Kfha ;jrd mdka l=vq w,a,d .eUqre f;f,a neo .kak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr