නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fiar rie;s ¥ka f;,a n;


wjYH øjH

  • lSßiïnd lsf,da 01
  • ;,d .;a fiar .%Eï 100
  • ¥ka f;,a ñ',S 75
  • lrmsxpd b;s 02
  • ;,d.;a lrdnq keá 04
  • ¨Kq moug
  • ñálsß w~q fldamam 01
  • ;,d.;a bÕ=re iaj,amhla
  • r;=Ækq f.ä 07 la muK


idod.kakd wdldrh

iy,a fyd¢ka fidaod j;=r fmrd yßkak' r;=Ækq f.ä ySkshg lmd.kak'

oeka iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg ¥ka f;,a oud r;ajk úg lmd.;a r;=Ækq iy ;,d.;a fiar iy wfkl=;a ish¨u øjH oud f;ïmrdÿ lr.kak' Bgu iy,ao tl;= lr .kak' tu ñY%Khg moug j;=r oud n;a b§f.k toa§ fmd,alsß fldmamho tl;= lr moug n; msi .kak' fuh WKq WKqfõu ms<s .kajkak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr