නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w, ñY% ìïu,a neÿu


wjYH øjH

 • ìïu,a .%Eï 200
 • w, .%Eï 100
 • îÆkq .%Eï 50
 • ¨Kq moug
 • wuq ñßia .%Eï 20
 • lrmsxpd b;s 01
 • ly l=vq .%Eï .%Eï 03
 • fmd,a f;,a fïi ye¢ 04
 • lE,s ñßia f;a ye¢ 02
 • .ïñßia f;a ye¢ 01
 • yd,a msá .%Eï 10


idod.kakd wdldrh

m<uqj ìï u,a fidaod msßisÿ lr isyska ;Srej,g lvd .kak' th mfilska ;nd w, iqoao lr isyska ;Srej,g lmd .kak'

wk;=rej ìïu,a iy w,j,g ¨Kq" .ïñßia" yd,a msá o tl;=lr iSika lr.kak' fuf,i iSika lr.;a w, iy ìï u,a fjk fjku neo.kak' th mfilska ;nd iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a fïi yekaola oud wuq ñßia iy wfkl=;a øjH oud rkajka mdg jk;=re neo.kak' Bgu uq,ska ilid .;a w, yd ìïu,a ñY%lr f;ïmrdÿ lr.kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr