නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l=l=,a uia jExckh


wjYH øjH

 • l=l=,a uia lsf,da 01
 • r;=Ækq .%Eï 50
 • iqÿÆkq .%Eï 10
 • .ïñßia l=vq .%Eï 10
 • rjqug lmd .;a f,dl=Ækq .%Eï 100
 • wuqñßia lr,a 04
 • wUrd .;a lcq .%Eï 50
 • moug ¨Kq
 • wUrd .;a wn .%Eï 05
 • fmd,a lsß w~q fldamam 01
 • lrmsxpd b;s 01
 • fmd,a f;,a fïi ye¢ 02


idod.kakd wdldrh

m<uqj ll=,a uia iqoaO lr fmdäjg lmd .kak' ¨Kq" .ïñßia ly oud fyd¢ka iSika lr .kak'

th mfilska ;nd iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;a jk úg f,dl= Ækq" r;=Ækq" iqÿÆkq" lrmsxpd bÕ=re we;=¿ ish¨u øjH oud f;ïmrdÿ lr.kak'

wk;=rej iSika lr .;a l=l=,a uia tl;=lr f;ïmrdÿ lr fmd,a lsß fhdod W;=rejd ,sfmka nd.kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr