නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lcq ñY% fndaxÑ yskaÿu


wjYH øjH

  • lcq uo .%Eï 150
  • fndaxÑ .%Eï 150
  • iqÿÆkQ .%Eï 10
  • r;= Ækq .%Eï 30
  • W¿yd,a .%Eï 3
  • wUrd .;a wn .%Eï 03
  • lrmsxpd b;s 01
  • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
  • fmd,a lsß w~q fldamam 01
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

lcq uo j;=f¾ oud fmdÕjd .kak' wk;=rej fyd¢ka ;ïnd.kak' ;ïnd .;a lcq uo j,g fndaxÑ yd wfkl=;a øjH oud fmd,alsß tl;= lr uo .skaof¾ msi .kak'


wdydr .fõIl
úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr