නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka l%siams


wjYH øjH

 • fyd¢ka msßisÿ lr .;a
 • l=l=,a uia .%Eï 400
 • Tn leu;s fidaia f;a ye¢ 04
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
 • ¨Kq l=vq wjYH moug
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
 • mdka msá fldamam 01
 • fldakamsá fïi ye¢ 02
 • bÕ=re l=vq ri wkqj
 • iqÿÆkq l=vq ri wkqj ^ke;skï fyd¢ka ;,d.kak&
 • foys hqI f;a yekaola muK
 • .eUqre f;f,a neo.kak wjYH f;,a


idod.kakd wdldrh

j;=re fldamam fol yudrla muK iqÿiq Ndckhlg oud thg ¨Kq Èhlr thg ilid l=l=,a uia oud ál fj,djla mfilska ;nkak'

wk;=rej fjk;a Ndckhlg ñßia l=vq" .ïñßia l=vq wjYH muK tl;= lrkak' Bg ¨Kq iaj,amhla" bÕ=re" iqÿÆkq l=vq f;a yekao ne.ska tl;= lrkak' úkdlsß f;a ye¢ folla o wjYH kï lyl=vq iaj,amhla o tl;= lr .kak' Bgu ì;a;rh yd uqojk ,o lsß tl;= lrkak' ^uqojk ,o lsß ke;skï Tng msá lsß fïi ye¢ 02 la tl;= l< yelsh& foys hqI wdÈ fï ish,a, tl;= lr fma%iaá%h idod .kak'

wk;=rej b;sß mdkamsá yd fldakamsá tl;= lrf.k ;j;a msá ñY%Khla ilid .kak'

oeka uq,ska ilid .;a l=l=,a uiaj, f;;.;sh bj;a lrf.k fma%iaá%fh .,ajd fojkqj ilid .;a msá ñY%Kfha ;jrd .kak' jeä msá bj;a jk f,i .id r;ajQ .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak' fuysoS ,sfma .skaor idudkH m%udKhg ;sìh hq;=hs' ke;skï Wäka neÿKq nj fmkqK;a we;=<; l=l=,a uia wuqfjka ;sìh yelshs' neo.;a miq f;,a fífrkakg ;nkak'


iQmfõ§
fujkaol o is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr