නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fmdgEfgdaia l%siams iakelaia


wjYH øjH

 • idudkH m%udKfha ;ïnd.;a w¾;dm,a f.ä 02
 • idudkH m%udKh î Ækq f.ä 01
 • lrmsxpd b;s 01
 • isyskaj lmd .;a
 • wuq ñßia lr,a 02
 • lE,s ñßia f;a ye¢ 01
 • ¨Kq moug
 • fudi/,a,d ng¾ fïi ye¢ 03
 • mdka msá w~q fldamamhla
 • fldaka msá w~q fldamam 1$2
 • ì;a;r 01
 • neo .ekSug wjYH f;,a


idod.kakd wdldrh

m<uqj w, f.ä fol ;ïndf.k fmd;= bj;alr fyd¢ka fmdä lr .kak'

oeka thg lmd.;a f,dl= Ækq" ¨Kq" wuq ñßia" lrmsxpd" ñßia l=vq yd fudi/,a,d ng¾ oud fyd¢ka wkd .kak'

mdka msá fldgila bj;a lr b;sß mdka msá fldaka msá iuÕ fyd¢ka ñY% lrkak'

oeka ;eáhla f.k tA u;g msá iaj,amhla bi uq,ska ilid .;a w, ñY%Kh tys oud frdáhla fia ;=kS lr f.k tA u;g ;j;a mdka msá iaj,amhla bi ^wf;a fkdwef,k ;rñka& Tn leu;s yevhlg lmd .kak'

oeka ì;a;r ly uoh yd iqÿ uoh fyd¢ka ñY%Kh jkf;la .id mfilska ;nd .kak' wk;=rej mdka msá yd fldaka msá ñY% lrf.k tho mfilska ;nd .kak' oeka uq,ska lE,s lmd .;a w, ñY%K lene,s f.k ì;a;r idrej, ;jrd kej; msá ñY%Kfha ojgd h<s;a ì;a;r idre ;jrd msá ñY%Kfha ;jrd .eUqre f;f,a neo .kak' ¨Kq" ñßia yd w, ñY%Kh fyd¢ka nefok ;=re úkdä fol yudrla muK neo .kak' fuysÈ ,sfma .skaor tAldldÍ f,i idudkH m%udKhg ;nd .kak' l%siams iakela moug neÿKq miq f;,a fífrkakg ;nd wdydrhg .kak' iji f;a mdkhg lÈuhs'


iQmfõ§
fujkaol o is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr