නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

y;= l%siams


wjYH øjH

 • y;= .%Eï 100
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • wuq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 01
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
 • ri wkqj ¨Kq
 • ì;a;r 01
 • foys hqI f;a ye¢ 1$2
 • mdka msá fldamam 3$4
 • fldakamsá fldamam 1$4
 • fílska mjqv¾ fïi ye¢ 01
 • ñßia l=vq ri wkqj


idod.kakd wdldrh

m<uqj y;= fidaod j;=r fírdf.k isyska ;Sre j,g iSrefjka lvd .kak' th iqÿiq Ndckhla oud Bg ì;a;r iqÿ uoh yd lyuoh tl;=lr fyd¢ka .id y;=j,g tl;= lrkak' Bgu wuq ;=kmy" ñßia l=vq" ri wkqj ¨Kq" foys hqI wdÈh oud fyd¢ka ñY% lrkak'

oeka iqÿiq Ndckhlg mdkamsá" fldaka msá" fílska mjqv¾ wdÈh tl;=lr msá ñY%Khla ilid .kak'

wk;=rej m<uqj ilid .;a y;= ñY%Kh fuu msá ñY%Kfha oud jeä msá bj;a lr r;ajQ .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak' Tn leu;s fidaia j¾.hla iuÕ wdydrhg .; yelshs'


iQmfõ§
fujkaol o is,ajd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr