ඉවුම් පිහුම්

.=Kodhl fldys, le| fï úÈhg yo,d n,kak


wjYH øjH

 • fldys, w, .%Eï 200 hs
 • j;=r w~qfldamm 06 hs
 • yd,aa .%Eï 50 hs
 • ñá lsß fldamam 01hs
 • iqÿ Ækq ìla 02 hs
 • bÕ=re lene,a,la
 • ¨Kq wjYH muK
 • idod .kakd wkaou

  m<uqj fldys, w, iqoao lr isyskaj lmd .kak' th j;=r w~q fldmam tllg oud fojrla fyd¢ka ñßld .kak' Bg miq ñßld .;a fldys,d ál jxf.ählg oud j;=r w~q fldamam folla oud fyd|g fmdä lr fmrd .kak' bka miq yd,a .%Eï 50 f.k fidaod b;sß j;=r iy fojkqjg fldys, fldgd fmrd .;a j;=r" iqÿ Ækq ìla fol" bÕ=re lene,a,o yd,a o oud fyd|ka ;eïîug yßkak' wk;=rej bÕ=re lene,a, bj;a lrf.k th bÕ=re íf,kav¾ lr .kak’ tu hqI <sm ;shd W;=rjd m<uqj fldys, iy fmd,a oud.;a hqI tla lrkak' W;=rk f;la ye¢ .d <sfmka nd úkdä folla muK fyd¢ka ye¢ .dkak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr