නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lv, lßh


wjYH øjH

 • meh yhla muK
 • fmdÕjd .;a lv, .%Eï 200 ^l,ska ;ïnd jqj .; yelshs&
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 02
 • bÕ=re fma%iag%s f;a ye¢ 01
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
 • ;=k my l=vq f;a ye¢ 1$2
 • fld;a;u,a,s l=vq f;a ye¢ 1$2
 • .rï uid,d l=vq f;a ye¢ 01
 • iQÿre ye¢ 1$2
 • ;,d.;a tkid,a weg 03la 04la
 • ;,d .;a lrdnq keá 04
 • l=re÷ len,a,la
 • f;,a w~q fldamam 1$4
 • moug ¨Kq
 • îÆkq f.ä 02
 • j;=r moug
 • ;lald,s f.ä 01


idod.kakd wdldrh

;lald,s f.äh iy îÆkq f.ä fol fjk fjku íf,kav¾ lr f.k iqÿiq Ndck follg oud .kak'

wk;=rej iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg Bg ;,d .;a iqÿÆkq" iQÿre" bÕ=re oud f;ïmrdÿ lr.kak' th rkajka mdg g nefok úg uq,skau idod.;a î¨kQ fmaiaá%h tl;= lrkak' th fyd¢ka ñY% lr.kakd w;f¾ ;lald,s fmaiaá%ho tl;= lr l,jï lr iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd úkdä folla muK ;eïfnkakg yer .rï uid,d yer wksla ish,a, tl;= lrkak' th ÿUqre meyehg yereKq miq Bg fmdÕjd .;a lv, tl;= lr lv, jefik m%udKhg j;=r tl;=lr uo .skaof¾ ;eïfnkakg yßkak' oeka thg moug ¨Kq yd b;sß øjH oud ñY%lr ;eïfnkakg yßkak' lv, ;eïnqKq miq ,sm u; ;nd ksfjkakg yßkak' ksfjk úg ,iaikg ÿUqre meyehg f;,a fíß ;sfnkq oelsh yelshs'


iQmfõ§
lu,a hij¾Ok

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr