නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jïngq lßh


wjYH øjH

 • jïngq .%Eï 250 ^fyd¢ka uoh we;s&
 • îÆkq f.ä 01
 • iq¥ ÆkQ ìla 04
 • lrmsxpd b;s 01
 • ¨Kq moug
 • f;,a fïi ye¢ 2 1$2
 • moug Èhlr .;a ishU,d
 • j;=r w~q fldamam 01
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
 • ñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • fld;a;u,a,s l=vq f;a ye¢ 01
 • wn f;a ye¢ 1$2
 • W¿yd,a weg f;a ye¢ 1$4
 • fmd,a nEhl fmd,a ^isyskaj wUrd.;a&


idod.kakd wdldrh

m<uqj jïngq wÕ,a tlyudrla muK m%udKhg lmdf.k Bg lyl=vq tl;=lr fyd¢ka ñY% lr mfilska ;nd .kak'

wk;=rej iqÿiq Ndckhla ,sfma ;nd thg f;,a oud r;a jQ miq thg wn" W¿ yd,a" fld;a;u,a,s" lrmsxpd oud f;ïmrdÿ lr.kak' Bgu isyskaj lmd.;a iqÿÆkq" îÆkq tl;=lr ;rula nefokak yßkak'

 Bg lyl=vq ñY%lr .;a jïngq tl;=lr úkdä folla muK yÜáhl iqÿiq Ndckhla jid ;eïfnkakg yßkak' wk;=rej Bg ishU,d ñY% j;=r fldmamh tl;= lrkak' thska jïngq ;eïfnkakg yßkak' idudkH uÜgug jïngq ;eïîf.k tk úg isyskaj wUrd.;a fmd,a tl;=lr fyd¢ka ñY% lr jid jïngq jExckh W;=rd fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak'

fuysÈ jïngq lene,s Èhù fkdhjk f,i ilid .; hq;=h'iQmfõ§
lu,a hij¾Ok

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr