නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqrex.d f;ïmrdÿj


wjYH øjH

 • <má uqrex.d .%Eï 250
 • ñßia l=vq ri wkqj
 • wuqñßia lr,a 04
 • îÆkq f.ä 01
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
 • iQÿre f;a ye¢ 01
 • ishU,d ri wkqj
 • ;=kmy l=vq fïi ye¢ 01
 • lrmsxpd b;s 01
 • fmd,a f;,a fïi ye¢ 02
 • Wl= fmd,a lsß w~q fldamam 1$2
 • ri wkqj ¨Kq
 • W¿yd,a f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

<má uqrex.d f.k tys msg f¾Kq bj;a lr l=vd m%udKfha len,sj,g lmd fidaod mfilska ;nd .kak'

wk;=rej iqÿiq Ndckhla f.k thg f;,a oud r;a jQ miq thg W¿yd,a" iQÿre" ;,d.;a iqÿÆkq" lrmsxpd" ishU,d Èhlr .;a j;=r fldmam Nd.hla" ñßia l=vq" ly l=vq tl;= lr l,jï lr th jid ;eïfnkakg yßkak' úkdä ;=k y;rlg miqj ;j;a j;=r álla t;=lrkak' uqrex.d ;eïnqKq miq thg Wl= fmd,a lsß w~q fldamam Nd.h tl;= lrkak' ¨Kq tl;= lr fmd,alsß kgd W;=rk ;=re ;eïfnkakg yßkak' wjidkhg ¨Kq tl;=lr ,sm ksjd ,sfmau ;sfnkakg yer Ndckh ,sfmka nd.kak' fuh n;a lrkakg lÈuhs'


iQmfõ§
lu,a hij¾Ok

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr