නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq lßh


wjYH øjH

 • r;= mßmamq .%Eï 150
 • îÆkq f.ä 01
 • iqÿ Ækq ìla 04
 • lE,s ñßia f;a ye¢ 02
 • j;=r fldamam 02
 • wn f;a ye¢ 01
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • ¨Kq moug
 • ishU,d iaj,amhla ^ri moug&
 • ly l=vq f;a ye¢ 1$2
 • W¿ yd,a iaj,amhla
 • rïfm" lrmsxpd" l=re÷


idod.kakd wdldrh

r;= mßmamq f.k fidaod iqÿiq Ndckhlg oud .kak' thg lyl=vq yd j;=r fldamam folla tl;= lr ñßia l=vq tl;= lr ,sm ;nkak' mßmamq blaukska bfok ksid Tn ,sm ;enQ mßmamq Ndf.g ;eïnqKq miq ,sfmka nd fjk;a Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a tl;= lr thg fm;s lmd.;a iqÿÆkq" isyskaj lmd .;a îÆkq ^r;=Ækq fhdod.; yelshs& wn" W¿yd,a" lE,s ñßia" lrmsxpd rïfm" l=re÷ wdÈh tl;=lr ÿUqre meye fjklï neo .kak'

thg Nd.hg ;ïnd .;a mßmamq tl;=lr u| .skaof¾ Whd .kak' tA w;f¾ ishU,d ñY% j;=r w~qfldmam Nd.hla tl;= lrkak' W;=rd mßmamq fyd¢ka ;eïnqKq miq ri wkqj ¨Kq tl;= lr .kak' fï mßmamq jExckh f;dafi lkak lÈuhs'


iQmfõ§
lu,a hij¾Ok

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr