නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

biaika ñY% oU, f;,g


wjYH øjH

 • Tn leu;s yevhg lmd.;a oU, .%Eï 200
 • Y=oaOlr fmd;= .,jd.;a biaika .%Eï 200
 • isyskaj ,shd.;a îÆkq f.ä 01
 • isyskaj ,shd .;a iqÿÆkq ìla 04
 • rïfm" lrmsxpd b;s 01
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • lE,s ñßia fïi ye|s 01
 • ¨Kq moug
 • .ïñßia l=vq moug
 • lyl=vq f;a ye¢ 01
 • ñßia l=vq fïi ye|s 01


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd Bg f;,a oud r;a jk úg î Ækq" iqÿ Ækq" isyskaj lmd.;a wuqñßia" rïfm lrmsxpd" lE,s ñßia oud iqj| yuk ;=re f;ïmrdÿ lr.kak' wk;=rej thg oU, yd biaika yd ly l=vq iu. ñßia l=vq .ïñßia ñY%lr ¨Kq moug oud fyd¢ka l,jï lrñka msi.kak'

úkdä lsysmhlska msi f.k WKq WKqfõ u lEu fïihg hjkak'

oU, yd biaika jeä ld,hla f.k msiSfuka tys rih iy .=Kh úkdY úh yels nj wu;l fkdlrkak'


cd;Hka;r iïudk ÈkQ
m%ùK iQmfõoskS
p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr