නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;=U lrú, iïfnda,h


wjYH øjH

  • <má ;=U lrú, f.ä 10
  • fldgq yevhg lmd.;a ;lald,s f.ä 01
  • fldgq yevhg lmd.;a îÆkq f.ä 01
  • isyskaj ,shd.;a wuqñßia lr,a 02
  • foys hqI fïi ye¢ 01
  • ¨Kq iy .ïñßia ri mougidod.kakd wdldrh

;=U lrú, fyd¢ka fidaod msßisÿ lr folg m,d .kak' oeka fuu ;=U lrú, iaàurhla Wmfhda.S fldgf.k yqud,fhka ;ïnd .kak'

wk;=rej yqud,fhka ;eïnQ ;=U lrú, kej; isyska ;Srej,g fyda fldgq yevhg mßiaifuka lmd.kak' tAjd iqÿiq Ndckhlg oud thg lmd.;a ;lald,s" ÆkQ" ,shd.;a wuq ñßia tlalr foys hqI fïi yekao o l,jï lrkak' Tfí ri moug .ïñßia iy ¨Kq o tlalr fyd¢ka ñY% lr ms<s.kajkak'

^ie,ls,su;a jkak( iïfnda,h wekSfï§ w;ska fmdä lrkjdg jvd yekaola fyda .Eremamqjla Ndú; lsÍfuka fuu iïfnda,h b;d fyd¢ka ñY% lr .; yelsh&


cd;Hka;r iïudk ÈkQ
m%ùK iQmfõoskS
p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr