නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;=U lrú, yskaÿu


wjYH øjH

 • ;=U lrú, ;Sre f,i lemQ .%Eï 200
 • lrj, len,s f,i lemQ .%Eï 150
 • isyskaj ,shd.;a Ækq f.ä 1$2
 • isyskaj ,shd .;a iqÿÆkqq ìla 02
 • isyskaj ,shd .;a wuq ñßia lr,a 02
 • rïfm lene,a,la
 • lrmsxpd b;a;la
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 01
 • wuq ;=k my l=vq f;a ye¢ 1la
 • ¨Kq ri moug
 • j;=r ñ,s ,Sg¾ 100
 • ñálsß ñ,s ,Sg¾ 150


idod.kakd wdldrh

by; oelajQ ish¨ wuqøjH ^fmd,alsß yer& iqÿiq Ndckhlg oud fyd¢ka .Eremamqjl wdOdrfhka ñY% lrkak' oeka fuu ñY%Kh ,sm ;nd u|.skafka ;=Ulrú, len,s ;eïfnk ;=re msi.kak' ;=U lrú, moug ;eïnqKq miq Bg l,ska ilid .;a ñá lsß tl;= lr fyd¢ka W;=rkakg yer mshklska jid fmd,a lsß ys|S ;=U lrú, j, oejà hk wdldrhg isák f;la yskaojd .kak' ¨Kq ri moug oud WKqfjka ms<s.kajkak'


cd;Hka;r iïudk ÈkQ
m%ùK iQmfõoskS
p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr