නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l=l=,a uia ñY% oU, i,doh


wjYH øjH

  • oU, isyskaj ,shd.;a .%Eï 100
  • ;ïnd isyskaj .d .;a l=l=¿ uia .%Eï 150
  • fldgq yevhg lemQ î Ækq f.ä 01
  • fldgq yevhg lemQ ;lald,s f.ä 02
  • T,sõ f;,a fïi ye¢ 01
  • foys hqI fïi ye¢ 01
  • ó me‚ fïi ye¢ 01
  • ¨Kq iy .ïñßia moug
  • wn lS%ï moug


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k thg wn l%Sï" T,sõ f;,a" ó me‚ oud .Eremamqjlska fyd¢ka .id.kak' thg moug ¨Kq iy .ïñßia oud kej; ñY% lrkak' oeka thg oU," l=l=,a uia" î Ækqq" ;lald,s yd foys weUq,a oud fyd¢ka fgdaia lr.kak' ¨Kq mou n,d Tfí wuq;kakg ms<s.ekaúh yelshs'

^Tn leu;skï ufhdaksia fidaia w~q fldamam Nd.hla muK oud l,jï lr.kak' l=vd orejkag .=KodhS t<j¿jla wydrhg yqre lsÍug lÈuhs&


cd;Hka;r iïudk ÈkQ
m%ùK iQmfõoskS
p;=ßld wkqrdOd

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr