නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldys, o¨ ñßig


wjYH øjH

 • fldys, o¨ ñála
 • ¨Kq moug
 • lE,s ñßia fïi ye|s 01
 • f;ïmrdÿjg
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • wuqñßia lr,a 02
 • iqÿ ÆkQ ìla 02
 • r;=Ækq f.ä 04
 • rïfm lene,a,la
 • lrmsxpd b;s 01
 • Wïn,lv fïi ye|s 01
 • ;lald,s f.ä 01
 • Wl= ñá lsß w~q fldamam 1$2


idod.kakd wdldrh

m<uqfjka fldys, iqoao lr fidod isyskajg lmd .kak' ly len,s" ñßia tl;=lr mfilska ;nd.kak' wk;=rej iqÿiq Ndckhla ,sm ;nd thg f;,a oud r;ajk úg thg rïfm" lrmsxpd" ;,d .;a iqÿ Ækq" r;=Ækq" Wïn,lv l=vq tl;=lr f;ïmrdÿ lr.kak' thg fldys, o¨ ál tl;=lr ;eïfnkakg yßkak' úkdä y;rlg miq wer thg lE,s ñßia yd mK álla tl;= lr fyd¢ka l,jï lrkak' thg lmd .;a ;lald,s o tl;= lrkak' há jid ;nkak' ;j;a úkdä fol ;=klska wer wdl=ñá lsß oud fyd|g l,jï lr lsß W;=rk úg há l,jï lrkak' fuys fld< meyeh úkdY fkdfjk mßÈ u| .skaof¾ msi .kak'


úOdhl iQmfõ§
mì,sia is,ajd
.,alsiai uy fydag,h

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr