නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq ñY% fldys, o¨


wjYH øjH

  • fldys, o¨ .%Eï 200
  • mßmamq fldmam .%Eï 150
  • ¨Kq moug
  • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
  • r;=Ækq f.ä 04
  • iqÿÆkq ìla 03 - 04
  • j;=r fldamamhla
  • ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1$2
  • Wl=fmd,a lsß w~q fldamam 1$2
  • lE,s ñßia f;a ye¢ 01idod.kakd wdldrh

m<uqfjka fldys, o¨ yd o~q ál isyskaj lmd .kak' thg ;=k my" lyl=vq" ñßia l=vq yd mßmamq tl;= lr ,sm ;nkak'

Bgu lE,s ñßia ;,d.;a iqÿÆkq" ;,d.;a r;=Ækq o tl;= lrkak' fyd|ska l,jï lr th ;eïfnkakg yer Wl= ñálsß o tl;= lrkak' wjidkfha moug ¨Kq oud ,sfmka nd.kak'


úOdhl iQmfõ§
mì,sia is,ajd
.,alsiai uy fydag,h

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr