ඉවුම් පිහුම්

w,s.eg fmar wegfhka rij;a lEula


wjYH øjH

 • w,s .eg fmar .%Eï 300 hs
 • yd,a msá .%Eï 150 hs
 • ySkshg .d .;a fmd,a .%Eï 100 hs
 • ¨Kq moug
 • idod .kakd wkaou

  w,s .eg fmar weg f.k iqoao lr f.%aÜ lr.kak' bkamiq fmdä lr mia jdrhla muK fidaod j;=r fmrd .kak' yd,a msá yd ySkshg .d .;a fmd,a o wjYH moug ¨Kq o ñY% lr msÜgq ñY%Khla f,i idod .kak' msÜgq ;ïnk wdldrhg jKaavqfõ fyda msÜgq nïnqfõ fyda ;ïnd .kak' Tn leu;s lßhla iuÕ fuh wdydrhg .; yelshs'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr