නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldys, o¨ jExckh


wjYH øjH

 • fldys, o¨ .%Eï 300
 • ¨Kq iaj,amhla
 • r;=Ækq f.ä 04 - 05
 • iqÿÆkq ìla 03 - 04
 • ;=kmy l=vq fïi ye¢ 01
 • lE,s ñßia f;a ye¢ 01
 • .ïñßia f;a ye¢ 01
 • f;,a fïi ye¢ 02
 • wuqñßia lr,a 03
 • ;lald,s f.ä 01
 • f.drld lene,a,la
 • fmd,a lsß w~q fldamam 1$2


idod.kakd wdldrh

,má fldys, o~q yd o¨ isyskaj lmd .kak' ^,má ksid th w;ska lvd .ekSug;a mq¿jka&

iqÿiq Ndckhlg oud Bg lyl=vq" ;=kmy l=vq" lE,s ñßia oud fydÈka ñY% lrkak'

wk;=rej f;,a oeuq Ndckhla ,sm ;nd thg ;,d.;a r;=Ækq" iqÿ Ækq" rïfm lrmsxpd" W¿yd,a oud f;ïmrdÿ lr.kak' tys iqj| úysfok úg l,ska ms<sfh, lr .;a fldys, o¿ ál thg tl;= lrkak' f.drl yd b;sß oE oud ;eïfnkakg ál fj,djla ;nd h<s ñY% lr thg lmd.;a ;lald,s yd ñálsß tl;= lrkak' fyd|ska ;eïnqKq miq ,sfmka nd.kak'


úOdhl iQmfõ§
mì,sia is,ajd
.,alsiai uy fydag,h

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr