නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldys, o¨ ue,a¨u


wjYH øjH

  • idudkHh m%udKfha
  • fldys, o¨ ñáhla
  • ly l=vq iaj,amhla
  • ¨Kq moug
  • f.drl lene,a,la
  • j;=r fldamam 1$2 muK
  • iqÿÆkq ìla 04
  • r;=Ækq f.ä 04
  • wuqñßia lr,a 02
  • .d .;a nEhl fmd,a


idod.kakd wdldrh

m<uq j fldys, o¨ ál msßisÿlr fidaod isyskaj lmd .kak' th iqÿiq Ndckhlg oukak'

Bgu lmd.;a iqÿÆkq" r;=Ækq yd isyskaj lmd.;a wuqñßia" lrmsxpd" f.drld lene,a,la tl;= lr .skaor wvqlr ,sm ;nkak' wk;=rej fmd,a j,g lyl=vq ¨Kq tl;= lr fydÈka ñY% lrkak' ,sfma ;nd we;s fldys,j, j;+r is£f.k tk úg wer fyd|g l,jï lr ilid .;a fmd,a ñY%Kh tl;= lrkak' ;j;a úkdä fol ;=kla ue,fjkakg ;nd ,sfmka nd .kak'


úOdhl iQmfõ§
mì,sia is,ajd
.,alsiai uy fydag,h

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr