නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

කුරක්කන් කැඳ


wjYH øjH

  • l=rlalka .%Eï 100
  • yl=re .%Eï 50
  • fmd,a lsß fldamam 02
  • j;=r fldamam 04
  • flfi,a f.ä 01
  • lcq iaj,amhla
  • wjYH muKg ¨Kq


idod.kakd wdldrh

uq,skau Ndckhlg j;=r tl;= lr l=rlalka msá oud fyd¢ka Èh lr .kak' bkamiq wvq .skaof¾ msáj, wuq .;sh hk;=re ye¢.dñka Whd.kak' úkdä 10 lg miq fmd,alsß tl;=lr kej; fyd¢ka ye¢.dkak' l=vdjg lmd.;a yl=re" lcq" flfi,a oud wjYH muKg ¨Kq tlalr ,sfmka nd .kak'


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

Oïñl fyajdjiï