නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

රැලං කැඳ


wjYH øjH

  • re,x .%Eï 100
  • fmd,a lsß fldamam 02
  • j;=r fldamam 04
  • úh<s ños iaj,amhla
  • lcq iaj,amhla
  • wjYH muKg ¨Kq
  • tkid,a iaj,amhla
  • iSks .%Eï 75


idod .kakd wdldrh

Ndckhlg j;=roud re,x tlalr fyd¢ka ye¢ .d .kak' bkamiq ,sfma ;nd re,x j, wuq .;sh hk;=re uo .skafka úkdä 10 la muK ye¢ .dñka Whd.kak' miqj fmd,alsß" ;,d.;a tkid,a" úh<s ños oud fyd¢ka ye¢ .d ri wkqj ¨Kq oud ,sfmka nd .kak'


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

Oïñl fyajdjiï