නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fïfkaß le|


wjYH øjH

  • fïfkaß .%Eï 100
  • fmd,a lsß fldamam 02
  • j;=r fldamam 06
  • lcq iaj,amhla
  • wjYH muKg ¨Kq


idod.kakd wdldrh

fidaod .rd.;a fufkaß mehla muK fmdÕjd thg j;=r tl;=lr uo .skafka ;ïnd f.k fmd,alsß, ¨Kq" lcq tl;= lr fyd¢ka l,jï lr úkdä 03 la muK msif.k ,sfmka nd .kak'


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

Oïñl fyajdjiï