නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqx yn, fm;s le|


wjYH øjH

 • uqx weg .%Eï 100
 • yn, fm;s .%Eï 50
 • fmd,a lsß fldamam 03
 • j;=r fldamam 05
 • yl=re .%Eï 100
 • úh<s ños iaj,amhla
 • l=re÷ l=vq f;a ye¢ 1$2
 • tkid,a iaj,amhla
 • lcq iaj,amhla
 • ó meKs f;a ye¢ 1$2
 • ¨Kq ri wkqj


idod.kakd wdldrh

fmdÕjd.;a uqx weg j,g yn, fm;s oud j;=r tl;= lr uo .skaof¾ fyd¢ka ;ïnd .kak' j;=r ys|Sf.k tkúg yekaolska uqx weg iy yn, fm;s fmdälr .kak' bkamiq ;,d.;a tkid,a" fmd,a lsß" yl=re" l=re÷ oud fyd¢ka ye¢ .d .kak' úkdä 02 lska miq úh<s ños" lcq" ó meKs" ¨Kq wjYH muKg oud kej; ye¢ .d .kak' bkamiq ,sfmka nd .kak'


iQmfõoskS
ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka

Oïñl fyajdjiï