නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r fndaxÑ lßh


wjYH øjH

 • fndaxÑ .%Eï 25 hs
 • ì;a;r 02 hs
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • fmd,a fldamam 1$2
 • wuq ñßia lr,a 06
 • fmd, lsß fïi ye¢ 02
 • iqÿÆkq ìla 04
 • rïfm - lrmsxpd
 • Wïn,lv .%Eï 25
 • ri wkqj ¨Kq
 • f,dl= Ækq f.ähla
 • ñßia lE,s f;a ye¢ 01


idod.kakd wdldrh

fndaxÑ kQ,a yer fidaod l=vd len,sj,g lmd n÷klg oud .kak' lmd.;a Ækq" wuqñßia" Wïn,lv" ly l=vq" .ïñßia l=vq iy ¨Kq oud wkd.kak' n÷kla  ,sm ;nd iqÿÆkq" rïfm" lrmsxÑ iy lE,sñßia oud f;ïmrdÿ lr .kakd w;r;=r ì;a;r fol îÜ lr thg oud ì;a;r leá .eiSug fkd§ lj,ïlr fmd,alsß fïi ye¢ fol oud n÷k fkdjid ;eïfnkakg yer lEug .kak


iqmfõÈkS
wreKd fndf;acq

Oïñl fyajdjiï