නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fndaxÑ ue,a¨u


wjYH øjH

 • fndaxÑ 250
 • fmd,a nEhl fmd,a
 • lyl=vq f;a ye¢ 01
 • wuqñßia lr,a 05
 • rïfm - lrmsxpd
 • iqÿÆkq ìla 05
 • wn f;a ye¢ 01
 • ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1$2
 • fmd,af;,a fïi ye¢ 05
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • Wïn,lv l=vq .%Eï 25
 • î Ækq f.ähla
 • f.drl len,s 02
 • ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

fndaxÑ kQ,a yer fidaod isyskaj ,shd.kak' fmd,a" ly" Ækq" wuqñßia jxf.ählg oud fldgd .kak' n÷kla ,sm ;nd f;,a oudf.k rïfm" lrmsxpd" ,shd.;a î Ækq iy iqÿÆkq iy wn oud.kak' wn mqmqrd  hkúg Wïn,lv iy f.drl leì oud lj,ï lr.kak' tu ñY%Khg m<uqj fldgd.;a fmd,a tl;= lrkak' wk;=rej isyskaj lmd.;a fndaxÑ o oud fyd¢ka u,jd .kak' ,sfmka bj;g .ekSug fmr .ïñßia l=vq o ri wkqj ¨Kq o tl;=lr .ekSug u;l ;nd .kak'


iqmfõÈkS
wreKd fndf;acq

Oïñl fyajdjiï