නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r i,doh


wjYH øjHh

 • ;ïnd f.a%Ü lr.;a ì;a;r 02 ie,aoß iaj,amhla
 • ufhdaksia yd fidaia wn l%Sï
 • fïi ye`È02
 • i,do fld< 01
 • moug ¨Kq
 • l=vd len,s lmd.;a fidhd .ekSug myiq m,;=re^ j¾. 02&
 • .%Eï 50
 • l%Sï Öia fïi ye¢ 02
 • ;ïnd.;a fn%dl,s iaj,amhla
 • ÿUqre mdka fm;s 02la 03la
 • fpß fgduEfgd f.ä iaj,amhla
 • neo.;a lcq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k thg ì;a;r" ie,aÈß" ufhdksia"udiagâ yd moug ¨Kq oud ñY%lr i,do fld<h Wäka w;=rd .kak'

fojkqj m,;=re iqÿiq Ndckhlg oud l%Sï Öia iu`. ñY% lrkak'

wjidkfha by; ioyka foa yd fn%dl,s ";lald,s" mdka fm;s yd neo.;a lcq iu.ska orejkag ms<s .kajkak'úOdhl iQmfõ§
bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr