නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iekaâúÉ iuÕska m,;=re yd i,do


wjYH øjH

  • fidaod lmd.;a wem,a f.ä 01
  • isyska fm;s lmd.;a lerÜ" ;lald,s .¾lska .%Eï 50
  • frdiaÜ lr.;a ÿUqre mdka fm;s 02
  • ;ïnd fmdä lr.;a ud¿ .%Eï 50
  • isyskaj lmd.;a r;= Ækq fïi ye¢ 01
  • isyska lmd.;a ;lald,s fïi ye¢ 01
  • ufhdaksia fidaia fïi ye¢ 01
  • i,do fld< 02
  • moug ¨Kq
  • .ïñßia l=vq iaj,amhla


idod .kakd wdldrh

;ïnd.;a ud¿ fyda ieuka f.k Ndckhlg oud thg isyskaj lmd.;a Ækq ";lald,s"¨Kq" ufhdaksia fidaia tl;= lr fyd¢ka ñY% lrkak'

wk;=rej mdka fm;s folla ;=<g i,do fld<hla ;lald,s fm;a; iu.ska we;=¿lr ;rula ;o lr mdka fm;s folg .kak'

m,;=re yd by; ilid .;a ñY%Kh iu`.ska orejdf.a lEu fmÜáh ;=<g oud ms<s.kajkak'


úOdhl iQmfõ§
bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr