ඉවුම් පිහුම්

ld, ;sfhkjo w, fvj,a


wjYH øjH

 • w, .%Eï 500
 • ne§ug f;,a
 • f,dl= Ækq .%Eï 200 È.g lmd.;a wuqñßia lr,a 6 la 7 la
 • isyskaj lmd.;a ,Slaia .%Eï 50
 • wÕ,l m%udKhg fldgq lmd.;a ud¨ ñßia .%Eï 100
 • wUrd.;a bÕ=re” iqÿ Ækq fïi ye¢ 01
 • fn,a fmm¾ lr,la folla
 • ;lald,s fidaia w~q fldamam 1$2
 • Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 02
 • lE,s .ïñßia f;a ye¢ 02
 • iSks f;a ye¢ 01
 • moug ¨Kq
 • yd,a msá .%Eï 100
 • idod.kakd wdldrh

  w, fmd;= bj;alr wÕf,a lE,sj,g lmd.kak’ miqj ¨Kq" .ïñßi" yd,a msá oud iSika lr r;ajQ .eUqre f;f,ys rkajka mdg jk f;la neo .kak' ^w, lE,s úkdä folla muK f;f,ys ;eîu m%udKj;a fõ& miqj lg f,dl= n÷kla <sm ;nd thg f;,a fïi ye¢ folla oud r;ajk úg bÕ=re" iqÿ Ækq ñßia oud fyd¢ka úkdä 2 la muK f;ïmrdÿ lr.kak' oeka tu ñY%Khg neo.;a w, iy ,Slaia yer wfkl=;a ish,a,u oukak' fidaia j¾. iy neo.;a w, oud fyd¢ka l,jï lr .kak' <sfmka nd .ekSug úkdählg follg fmr thg ,Slaia ñY% lrkak' <sfmka nd WKq WKqfõu lEug hjkak'

  .,alsiai uy fydag,fha iQmfõ§ wdpd¾h
  mì,sia o is,ajd

  iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr