නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

meia;d ie,â iu. l%siams fílka


wjYH øjH

  • ;ïnd.;a meia;d .%Eï 70
  • l%siams jkf;la msi.;a fílka 02
  • ^l=vd len,s lr.kak&
  • l=vdjg lmd .;a ;lald,s f.ä 01
  • isyskaj lmd.;a ksú;s fld< iaj,amhla
  • l%Sï §ï fïi ye¢ 05
  • wn l%Sï fïi ye¢ 01
  • ¨Kq moug
  • .ïñßia l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

by; i|yka ish¨u øjH Ndckhlg oud fyd¢ka l,jï lr ;rula iS;, jk f;la YS;lrKfha meh lSmhla ;nd fmdä;a;dyg ,ndfokak'


úOdhl iQmfõ§
bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr