නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

f.orÈ idod .;a mSÜid iekaâúÉ


wjYH øjH

  • fidhd .ekSug myiq frdá 01 ^pmd;s fyda f.daoïnd frdá&
  • ;lald,s fidaia fïi ye`È 02
  • Öia fm;s 03
  • w,xldr yevhlg lmd .;
  • wkakdis .%Eï 40
  • fidaod lmd.;a lerÜ yd fn,afmm¾ .%Eï 40
  • l=vd fpdl,Ü len,s lsysmhla


idod.kakd wdldrh

m%:ufhka Tn f;drd.;a pmd;s fyda f.daoïn frdáh f.k tys ;lald,s fidaia w;=rd thg Wäka Öiafm;s ;nd ;rula w;a ;Èka frda,a lr .kak th uhsfl%dfõõ W`ÿkla ;;amr 45la muK Öiafuf,la jk;=re ;nd ;rula l=vd lene,s j,g lmd .kak'

wkakdis lerÜ"fn,a fmm¾"wdÈh yd fpdl,Ü iu`. orejdf. lEu fmÜáh ;=<g oud ms<s.kajkak'


úOdhl iQmfõ§
bkaÈl uxpkdhl

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr