නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

f;mams,s ud¿ lßh


wjYH øjH

 • f;mams,s ud¿ .%Eï 500
 • r;=Ækq f.ä 15
 • wuqñßia lr,a 05
 • fpdmalr .;a b`.=re
 • f;a ye¢ 01
 • fpdmamlr.;a iqÿÆkq
 • f;a ye¢ 02
 • l=re÷fmd;= lene,a,la
 • rïfm - lrmsxpd
 • fiar lene,a,la
 • f;,a fïi ye¢ 05
 • ñßia l=vq fïi ye¢ 02
 • neomq ;=kmy l=vq
 • fïi ye¢ 1 1$2
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • lyl=vq f;a ye¢ 1$2
 • ishU,d .%Eï 25
 • ri wkqj ¨Kq
 • fmd,alsß fldamam 1 1$2


idod.kakd wkaou

ud¿ fidaod len,s lmd .kak' ueá n÷kla ,sm;nd thg f;,a oud r;ajqKq miq fpdmalr.;a b`.=re iqÿ¨kq thg oud .kak' ta w;r;=r r;=Ækq wuqñßiao lmd thg tl;= lrkak' rïfm lrmsxpd fiar iu`. l=re÷ fmd;= lene,a,o tl;= lr fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq ñßia l=vq" neomq ;=kmy" .ïñßia" ly l=vq tl;=lr fyd¢ka lj,ï lrkak' ñY%Kh rkajka meyehg yereKq miq ta u; ud¿ len,s w;=rd ishU,d j;=r iaj,amhla Èhlr tu biau oud ;eïfnkakg yßkak' b;d mßiaifuka len,s fkdlefvk fia fome;a; fmr,d ;ïnd.;a ud¿j,g fmd,alsß tl;= lr ye¢fkd.d msi.kakd w;r;=r ri wkqj ¨Kq tl;= lrkak'


iQmfõ§
le¨ï iïm;a nd,iQßh


Oïñl fyajdjiï