නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldr<s ud¿ neÿu


wjYH øjH

  • fldr<s megõ 06
  • iqÿ Ækq ìla 12
  • b`.=re .%Eï 25
  • ñßia l=vq fïi ye¢ 03
  • lyl=vq f;a ye¢ 02
  • ri wkqj ¨Kq
  • fmd,af;,a 1$2
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 02
  • foys hqI fldamam 1$4


idod.kakd wkaou

m<uqj ud¿ iqoaolr foys oud fyd¢ka fidaod .kak' bkamiq fkd;ef,k fiaa fyd¢ka lefmk msyshlska ud¿ l+ßhd fjkafkdjk fia lemqï myrj,a oud .kak' b`.=re iqÿÆkq isyskaj wUrdf.k ñßial=vq" lyl=vq iy .ïñßia l=vq thg tl;= lr foyshqI yd ri wkqj ¨Kqo tl;= lr ;,mhla fia idodf.k th ud¿ megjqkaf.a lmd.;a lemqï mdrj,aj,g we;=<;a lrñka iïmQ¾K ud¿ l=¾hdf.au ojgd meh Nd.hla muK iSika ùug jid ;nkak' ;dÉÑh ,sm ;nd r;a jQ miq fmd,af;,a oud f;,a W;=rd f.k tkúg ud¿ l+ßhd ne.ska oud rkajka meyehg yefrk;=re .eUqre f;f,a neo.kak'


iQmfõ§
le¨ï iïm;a nd,iQßh


Oïñl fyajdjiï