නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

leÜ,d ud¿ f;ïmrdÿj


wjYH øjH

 • ud¿ .%Eï 300
 • î ÆKq f.ä 02
 • ;lald,s f.ä 02
 • wuqñßia lr,a 05
 • rïfm - lrmsxpd
 • lyl=vq  f;a ye¢ 01
 • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
 • úkdlsß iaj,amhla
 • riwkqj ¨Kq
 • f;,a fïi ye¢ 05
 • lE,sñßia fïi ye¢ 01
 • iqÿÆkq ìla 03
 • f.drld len,s 03


idod.kakd wkaou

ud¿ fidaod msßisÿ lr len,s lmdf.k thg úkdlsß f.drld" lyl=vq" .ïñßia l=vq" ¨Kq oud fyd¢ka ñY% lr j;=r oud ;ïnd .kak' ¨kq" ;lald,s" wuqñßia" iqÿÆkq lmd .kak' n÷kla ,sm;nd thg f;,a oud ,sfma ;nd fyd¢ka r;a jQ miq lmd.;a ish¨ foa iu`. ñßia lE,so oud f;ïmrdÿ lr .kakd w;r ;=r neo.;a ud¿o tl;= lr ud¿ fkdlefvk fia mßiaifïka lj,ï lr wjYH kï muKla ¨Kq tl;= lr .kak'


iQmfõ§
le¨ï iïm;a nd,iQßh


Oïñl fyajdjiï